Contact Us


School of Mathematics, Tianjin University

Address: No.32 teaching building, No.135, Yaguan Road, Jinnan District, Tianjin, 300350

Email:math@tju.edu.cn

Tel. + 86 (0) 22 27402850

Fax + 86 (0) 22 27402850Applied mathematics center of Tianjin University

Address: No.6 teaching building, No.92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin, 300072

Email: cam@tju.edu.cn

Tel. + 86 (0) 22 27406039
Contact us

Add:Building 58, The School of Mathematics, Tianjin University Beiyangyuan Campus,

        No. 135, Ya Guan Road, Jinnan District, Tianjin, PRC 

Tel:022-60787827   Mail:math@tju.edu.cn