Teaching Center

Advanced Mathematics Teaching and Research Department

Director: Guo Fei

Deputy Director: Ren Weiyun, Zhang Yuqin, Lindan


Advanced Mathematics Teaching Team

Head: Han Jian


Linear Algebra Teaching Team

Head: Zhang Ying


Probability and Statistic Teaching Team

Head: Ren Weiyun


The Chinese Mathematics Competitions Coaching Team

Head: Zhang Yuqin


Contemporary Undergraduate Mathematical Contest in Modeling Coaching Team

Head: Wang Yong
Contact us

Add:Building 58, The School of Mathematics, Tianjin University Beiyangyuan Campus,

        No. 135, Ya Guan Road, Jinnan District, Tianjin, PRC 

Tel:022-60787827   Mail:math@tju.edu.cn