Post Doctors

  • Tang Dazhao

  • Shen Jia

Contact us

Add:Building 58, The School of Mathematics, Tianjin University Beiyangyuan Campus,

        No. 135, Ya Guan Road, Jinnan District, Tianjin, PRC 

Tel:022-60787827   Mail:math@tju.edu.cn